Sveta misa

Uzašašće meditacija
Uzašašće - C.pdf
Adobe Acrobat Document 161.4 KB

 

Uzašašće Gospodina našega Isusa Krista C

 

 

Ulazna pjesma

Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus, kao što ste ga vidjeli da odlazi u nebo, isto će tako doći, aleluja.

Dj 1,11

 

Zborna molitva

Svemogući Bože, obdari nas svetom radošću i zahvalom: Kristovo uzašašće i naše je uzdignuće, jer smo u nadi svi pozvani u slavu, kamo je pred nama ušao Krist, naša Glava. Koji s tobom.

 

Prvo čitanje Dj 1,1-11

Početak Djela apostolskih

Prvu sam knjigu, Teofile, sastavio o svemu što je Isus činio i učio do dana kad je uznesen pošto je dao upute apostolima koje je izabrao po Duhu Svetome. Njima je poslije svoje muke mnogim dokazima pokazao da je živ, četrdeset im se dana ukazivao i govorio o kraljevstvu Božjem. I dok je jednom s njima blagovao, zapovjedi im da ne napuštaju Jeruzalema, nego neka čekaju obećanje Očevo »koje čuste od mene: Ivan je krstio vodom, a vi ćete naskoro nakon ovih dana biti kršteni Duhom Svetim«.

Nato ga sabrani upitaše: »Gospodine, hoćeš li u ovo vrijeme Izraelu opet uspostaviti kraljevstvo?« On im odgovori: »Nije vaše znati vremena i zgode koje je Otac podredio svojoj vlasti. Nego primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje.« Kada to reče, bi uzdignut njima naočigled i oblak ga ote njihovim očima. I dok su netremice gledali kako on odlazi na nebo, gle, dva čovjeka stadoše kraj njih u bijeloj odjeći i rekoše im: »Galilejci, što stojite i

gledate u nebo? Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo.« Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam Ps 47,2 3.6-9

 

Pripjev: Uzlazi Bog uz klicanje,

Gospodin uza zvuke trublje!

 

Narodi svi, plješćite rukama,

kličite Bogu glasom radosnim.

Jer Gospodin je to - Svevišnji, strašan,

kralj velik nad zemljom svom.

 

Uzlazi Bog uz klicanje,

Gospodin uza zvuke trublje.

Pjevajte Bogu, pjevajte,

pjevajte kralju našemu, pjevajte!

 

Jer on je kralj nad zemljom svom,

pjevajte Bogu, pjevači vrsni!

Bog kraljuje nad narodima,

stoluje Bog na svetom prijestolju.

 

Drugo Čitanje    Heb 9,24-28; 10,19-23

 

Čitanje Poslanice Hebrejima

Krist ne uđe u rukotvorenu svetinju, protulik one istinske, nego u samo nebo: da se sada pojavi pred licem Božjim za nas. Ne da mnogo puta prinosi samoga sebe kao što veliki svećenik svake godine ulazi u svetinju s tuđom krvlju; inače bi bilo trebalo da trpi mnogo puta od postanka svijeta. No sada se pojavio, jednom na svršetku vjekova, da grijeh dokine žrtvom svojom. I kao što je ljudima jednom umrijeti, a potom na sud, tako i Krist: jednom se prinese da grijehe mnogih ponese, a drugi će se put - bez obzira na grijeh - ukazati onima koji ga iščekuju sebi na spasenje. Imamo dakle, braćo, slobodan ulaz u svetinju po krvi Isusovoj - put nov i živ što nam ga on otvori kroz zavjesu, to jest svoje tijelo; imamo i velikog svećenika nad kućom Božjom. Pristupajmo stoga s istinitim srcem u punini vjere, srdaca škropljenjem očišćenih od zle savjesti i tijela oprana čistom vodom. Čuvajmo nepokolebljivu vjeru nade jer je vjeran onaj koji dade obećanje. Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije evanđelja Mt 28,19a.20b

Pođite i učinite mojim učenicima sve narode,

govori Gospodin; ja sam s vama

u sve dane - do svršetka svijeta.

 

Evanđelje Lk 24,46-53

Svršetak svetog Evanđelja po Luki U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Ovako je pisano: 'Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih, i u njegovo će se ime propovijedati obraćenje i otpuštenje grijeha po svim narodima počevši od Jeruzalema.' Vi ste tomu svjedoci. I evo, ja šaljem na vas obećanje Oca svojega. Ostanite zato u gradu dok se ne obučete u silu odozgor.« Zatim ih izvede do Betanije, podiže ruke pa ih blagoslovi. I dok ih blagoslivljaše, rasta se od njih i uznesen bi na nebo. Oni mu se ničice poklone pa se s velikom radosti vrate u Jeruzalem te sve vrijeme u Hramu blagoslivljahu Boga. Riječ Gospodnja.

 

Molitva vjernika

Krist Gospodin svojim je uskrsnućem uzašao u slavu Očevu da bi nama pripravio mjesto u vječnosti. S pouzdanjem zazovimo Krista Gospodina da u nama obnovi božanski život. Molimo zajedno:

Oživi nas svojim Duhom, Gospodine.

1. Ti si pred očima učenika uzašao u slavu neba: daj da Crkva, zajednica tvojih vjernika, nikad ne zaboravi da je zajednica onih kojima je pripravljeno mjesto u vječnosti, molimo te.

2. Ti si svoje vjerne učenike poslao da budu svjedoci velikih djela tvoje ljubavi:

daj da svi tvoji vjernici budu svjedoci tvoje prisutnosti u svijetu, molimo te.

3. Ti si iz trpljenja i smrti uzdignut u novi život: svima koji trpe rasvijetli smisao križa, molimo te.

4. Ti si prije uzašašća k Ocu svoje učenike učvrstio u vjeri: učvrsti vjeru ove svoje zajednice

i usmjeri nam život putem spasenja, molimo te.

5. Ti si svojim vjernima u nebu pripravo mjesto: primi u nebesko blaženstvo sve naše pokojne, molimo te.

Gospodine Isuse Kriste, svojim uzašašćem kOcu postao si na nov način prisutan među nama. Razbistri nam pogled vjere da tvoju blizinu možemo uvijek prepoznati i da naš život bude put k slavi koju si nam pripravio. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.

 

Darovna molitva

Prinosimo ti, Gospodine, ovu žrtvu o časnom uzašašću tvoga Sina. Podaj, molimo te, da se po ovoj svetoj razmjeni darova i mi vinemo put nebesa. Po Kristu.

 

Pričesna pjesma

Evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta, aleluja!

Mt 28,20

 

Popričesna molitva

Svemogući vječni Bože, ti nam već ovdje na zemlji daješ udjela u nebeskom slavlju. Upravi, molimo te, kršćanska srca k nebu, gdje Krist kao prvi čovjek sjedi tebi s desna. Koji živi.

 

 

Prijedlozi za pjevanje prema „Živom vrelu“ 4/2010.

Ulazna: 526 Galilejci što stojite

Otpjevni ps.: 536  Uzlazi Bog

Prinosna: XVI Nosimo dare

Pričesna: 542 Evo ja sam s vama (ili ŽV 4/2006.)

Završetak: 563 Kako krasno svršuje se

 

Sedma vazmena nedjelja C

 

Nikad se u povijesti nije kao danas govorilo o jedinstvu i dijalogu, a ipak nikad nije bilo toliko ratova i sukoba kao što ih ima danas. To nam pokazuje da jedinstvo nije zbilja koja se može ostvariti na neku zapovijed: ono- se ozbiljuje polagano i to preko neophodnog uzajamnog po­štivanja. Evanđelje nam predlaže uzor savršenog jedinstva: kao što je Otac u Sinu i Sin u Ocu jedno, tako i mi svi moramo nastojati živjeti u uzajamnom priopćivanju svojih nutarnjih i vanjskih bogatstava.

 

Ulazna pjesma:Ps 27 (26), 7-9

Slušaj, Gospodine, glas moga vapaja. Moje mi srce govori: »Traži lice njegovo!« Da, lice tvoje, Gospodine, ja tražim.

 

Zborna molitva

Poslušaj, Gospodine, naše molitve: mi vjerujemo da je naš Spasitelj s tobom u slavi. Daj da iskusimo istinitost njegova obećanja da će biti s nama do svršetka svijeta. Po Go­spodinu.

 

 

1. ČITANJE

Dj 7, 55-60

Učenik i Učitelj. — Stjepan je savršena slika Kristova učenika. Po uzoru na svog Učitelja i on je pretrpio progonstvo, svoj život stavlja u ruke Gospodinove, oprašta svojim razboj­nicima.

 

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Stjepan, pun Duha Svetoga, uprije pogled u nebo i ugleda slavu Božju i Isusa gdje stoji zdesna Bogu, pa reče: »Evo vidim nebesa otvorena i Sina čovječjega gdje stoji zdesna Bogu.« Ali oni vičući iza glasa, zatisnuše uši i na­vališe jednodušno na njega. Izbaciše ga iz grada pa ga ka­menovahu. Svjedoci odložiše haljine do nogu mladića koji se zvao Savao. I dok su ga kamenovali, Stjepan je zazivao: »Gospodine Isuse, primi duh moj!« Onda se baci na koljena i povika iza glasa: »Gospodine, ne uzmi im ovo za grijeh!« Kada to reče, usnu u Gospodinu. Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam Ps 97 (96)

 

Pripjev: Gospodin kraljuje, Svevišnji nad svom zemljom. Ili: Aleluja!

 

Gospodin kraljuje: neka kliče zemlja,

nek se vesele otoci mnogi!

Pravda i pravo

temelj su prijestolja njegova.

 

Nebesa navješćuju pravednost njegovu,

svi narodi gledaju mu slavu.

Poklonite mu se, svi bozi!

 

Jer ti si, Gospodine, Svevišnji — nad svom zemljom,

visoko, visoko nad bozima svima.

 

 

2. ČITANJE

Otk 22, 12-14. 16-17. 20

 

Dođi, Gospodine Isuse! — Kršćanin je čovjek koji je na­prosto Kristom očaran. On nestrpljivo čeka njegov povratak, svjestan da jedino Gospodin može svijetu darovati zoru mira i jedinstva.

 

Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana Apostola

Ja, Ivan, začujem glas koji mi govoraše: »Evo, dolazim ubrzo, i plaća moja sa mnom je: naplatit ću svakome prema djelu njegovu! Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Početak i Svršetak! Blago onima koji peru haljine svoje: imat će pravo na stablo života, i na vrata će smjeti u grad! Ja, Isus, po­slan anđela svoga posvjedočiti ovo po crkvama. Ja sam korijen i izdanak Davidov, sjajna zvijezda Danica.« I Duh i Zaručnica govore: »Dođi!« I tko ovo čuje, neka rekne: »Dođi!« Tko je žedan, neka dođe, tko hoće, neka zahvati vode života zabadava. Svjedok za sve ovo govori: »Da, do­lazim ubrzo!« Amen! Dođi, Gospodine Isuse! Riječ Gospodnja.

 

 

Pjesma prije evanđelja:

Aleluja! Aleluja!

Neću vas ostaviti siročad, govori Gospodin:

idem i doći ću k vama, radovat će se srce vaše. Aleluja!

 

EVANĐELJE Iv 17, 20-26

Savršeno jedinstvo. — Isus nas uvodi u prisnost svojih osob­nih odnosa s Ocem. Na nama je da ostvarujemo to sa­vršeno jedinstvo. Ako to jedinstvo postane zbilja i našega života, svijet će svojim očima moći vidjeti i osjetiti ljubav Božju i to će za njega biti putokaz prave vjerodostojnosti Kristova poslanja.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i pomoli se: »Oče sveti! Ne molim samo za ove, nego i za one koji će na njihovu riječ vjerovati u mene: da svi budi jedno. Kao što si ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu, te svijet uzvjeruje da si me ti poslao. Slavu koju si ti dao meni, ja dadoh njima: da budu jedno kao što smo mi jedno — ja u njima i ti u meni, da tako budu savršeno jedno, te svijet upozna da si me ti poslao i ljubio njih kao što si mene ljubio.

Oče! Hoću da i oni koje si mi dao budu gdje sam ja, da i oni budu sa mnom: neka gledaju moju slavu, slavu koju si mi dao jer si me ljubio prije postanka svijeta. Oče pravedni! Svijet te nije upoznao, ja te upoznah; a i ovi upoznaše da si me ti poslao. Njima sam očitovao tvoje Ime, i još ću očitovati, da ljubav kojom si ti mene ljubio bude u njima — i ja u njima.«  Riječ Gospodnja.

 

Darovna molitva

Primi, Gospodine, s ovim žrtvenim prinosom i molitve svojih vjernih. Daj da nam ovo sveto bogoslužje omogući prijelaz u nebesku slavu. Po Kristu.

Predslovlje Uzašašća I ili II, str. 303.

 

Pričesna pjesma: Iv 17, 22

Molim te, Oče, da budu jedno kao što smo mi jedno, aleluja!

 

Popričesna molitva

Usliši nas, Bože, Spasitelju naš, i daj da pouzdano vjeru­jemo da će se po ovim svetim otajstvima u čitavom tijelu Crkve ostvariti ono što je započelo u Kristu, njezinoj glavi. Po Kristu.

 

 

 

Popričesna meditacija

7. vazmena nedjelja godine C

“Ne molim samo za njih nego i za one koji će na njihovu riječ povjerovati!” (Iv 17,20)

“...da postanu potpuno jedno...” (Iv 17,23)

“Objavio sam im tvoje ime... da u njima trajno bude ljubav” (Iv 17,26)

Mi smo oni koji su na apostolsku riječ povjerovali. Uvučeni smo u taj krug ljubavi. Isusu u nakanama.

Stoga nećemo s nostalgijom za prošlošću zaviđati apostolima koji su imali Isusa kod stola. Niti čeznutljivo gledati u budućnost od koje očekujemo Isusov povratak. Misa je događanje ovoga časa. Isus sada moli i u svakom času i svakom mjestu neizrecivo je bliz svakom srcu.

Te ljubavi, naravno, po svojoj slabosti nismo dostojni. Ali, u velikosvećeničkoj molitvi Isus moli Oca da nas uzljubi ljubavlju kojom ljubi njega.

I tako se otvara nebo... “Objavio sam im tvoje ime... da u njima trajno bude ljubav.” Tako smo uneseni u plamen ljubavi koju nam je Isus zaslužio.

Gospodine! Ti oblikuj naše molitve da budu u skladu s voljom Očevom. Zagrli nas i ne dopusti nam izmaći Tvome zagralju.

                                                                           Priredio: Dario Miletić

 

EMANUEL - molitvena zajednica

---------------------------

*******************

*******************

RADIO MARIA BOSNA
RADIO MARIA BOSNA

*****************

Radio Marija Hrvatske

iTunes

******************

MOLITE DA OZDRAVITE NA JEZICIMA:

 

ALBANSKOM

/LUTJET PËR SHËRIM/

 

HRVATSKOM

 

ENGLESKOM